Przeznaczenie

Separatory to urządzenia przeznaczone do oddzielania i zatrzymywania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych pochodzących z dróg, autostrad, parkingów,placów manewrowych, składów magazynowych i terenów stacji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, myjni ręcznych oraz automatycznych.

Zasada działania

Zasada działania separatorów substancji ropopochodnych oparta jest na zjawisku sedymentacji i flotacji. Procesy te wspomagane są zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych kropel oleju w większe. Zaolejone ścieki oczyszczane są w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopień stanowi osadnik, w którym następuje wstępne oddzielenie części stałych oraz zawiesiny. Dopływające ścieki często charakteryzują się przepływem turbulentnym, który zredukowany może zostać w osadniku wstępnym. Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest separator, gdzie następuje oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane cząstki olejów flotują ku powierzchni tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez zasyfonowany odpływ. Każdy separator zaopatrzony jest w samoczynne zamknięcie odpływu opadające przy osiągnięciu granicznej warstwy „filmu” olejowego w separatorze.

Budowa

Konstrukcję separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym lub prostokątnym. Zbiornik wykonany z betonu o odporności na ściskanie klasy B45, wodoodporności W8, mrozoodporności w wodzie F150.
Separatory PE – polietylenowe, to zbiornik o przekroju kołowym.
Wysokości zbiorników regulowane są poprzez nadstawki.
Separatory firmy ECOLOGIC występują jako urządzenia niezależne lub zintegrowane z osadnikiem.
Otwory do podłączenia rur wyposażone są w przejścia szczelne lub uszczelki Forsheda, zapewniające szczelne i elastyczne podłączenie kanałów.
We wnętrzu urządzenia znajduje się układ filtrujący wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami.
Separatory standardowo wyposażone są w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina odpływ ścieków do kanalizacji, uniemożliwiając w ten sposób skażenie odbiornika.
Standardowym wyposażeniem, każdego separatora jest pionowy kanał do poboru próbek w odpływie urządzenia.
Możliwość wyposażenia urządzeń w systemy alarmowe – jako opcja dodatkowa – np. urządzenie alarmowe do pomiaru grubości warstwy olejowej.

Montaż

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie przewiduje się wykonania specjalnego fundamentu – w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament np. z betonu B 10 o grubości ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz większa od podstawy zbiornika o 20 cm. Między zbiornikiem a fundamentem powinna znajdować się 5 cm warstwa piasku. W przypadku występowania niekorzystnych warunków wysokiego poziomu wód gruntowych należy zakotwić urządzenie do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Podczas użytkowania separatora należy dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego też ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie. Podczas opróżniania z separatora nieczystości należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie wkładu, przepłukanie pływaków zamknięcia odpływu oraz kanału do poboru próbek.

Dostępne typy

Firma ECOLOGIC przygotowuje również indywidualne rozwiązania pod konkretne zapotrzebowania inwestycyjne.