Przeznaczenie

Separatory substancji ropopochodnych z wewnętrznym kanałem odciążającym (by‑pass) firmy ECOLOGIC są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie, mogące występować jako urządzenia niezależne typoszereg ECO‑H lub urządzenia zintegrowane z osadnikiem typoszereg ECO‑K. Przeznaczone są do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych oraz oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp. Zastosowanie zintegrowanego z osadnikiem, kompaktowego typu separatora jest szczególnie uzasadnione w przypadku, kiedy nie ma dostatecznej ilości powierzchni pod zabudowę dużych separatorów z oddzielnymi osadnikami.

Zasada działania

Głównym zadaniem separatorów z wewnętrznym obejściem hydraulicznym jest wykorzystanie zasady, iż maksymalne stężenie zanieczyszczeń występuje w pierwszej fazie deszczu, zanim natężenie spływu osiągnie wartość maksymalną. Dąży się zatem do tego, aby przechwycić i oczyścić pierwsza falę ścieków deszczowych, a pozostałą odprowadzić bezpośrednio do odbiornika. Zasada działania separatorów ko­ale­scen­cyj­nych z kanałem odciążającym oparta jest głównie na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Dopływające ścieki kierowane są rurą centralną, w której wykonany jest otwór wlotowy zakończony niską przegrodą kierującą. W komorze osadowej następuje sedymentacja części stałych oraz zawiesiny (tylko separatory ze zintegrowanym osadnikiem). Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Odseparowane cząstki oleju flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Budowa

Całość konstrukcji separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik z pokrywą o przekroju kołowym, prostokątnym lub owalnym. Wlot do zbiornika odbywa się kielichem rury centralnej, w której wykonany jest otwór z kanałem dolotowym do komory osadnika i separatora. We wnętrzu urządzenia w części separatora znajduje się układ filtrujący, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa. Tuba filtracyjna wyposażona jest w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina odpływ ścieków. Takie rozwiązanie gwarantuje praktycznie stuprocentową pewność zamknięcia odpływu, uniemożliwiając tym samym skażenie odbiornika. Wylot z separatora stanowi bosy koniec rury centralnej. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy ( w przypadku zbiorników okrągłych) lub nadstawki małej średnicy.

Montaż

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie ma konieczności specjalnego przygotowania fundamentu. W gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament, np. z betonu B20 o grubości ok. 20 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik separatora w przypadku występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Oferowane separatory spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej. Podczas użytkowania separatora należy jednak dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie.

Dostępne typy

Firma ECOLOGIC przygotowuje również indywidualne rozwiązania pod konkretne zapotrzebowania inwestycyjne.