Przeznaczenie

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do oddzielania i zatrzymywania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych pochodzących z parkingów, składów magazynowych i terenów stacji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z warsztatów samochodowych, myjni ręcznych oraz automatycznych.

Zasada działania

Zasada działania separatorów koalescencyjnych oparta jest na zjawisku sedymentacji i flotacji. Procesy te wspomagane są zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych kropel oleju w większe. Zaolejone ścieki oczyszczane są w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopień stanowi osadnik, w którym następuje wstępne oddzielenie części stałych oraz zawiesiny. Dopływające ścieki często charakteryzują się przepływem turbulentnym, który zredukowany może zostać w osadniku wstępnym. Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest separator koalescencyjny, gdzie następuje oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane cząstki olejów flotują ku powierzchni tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez zasyfonowany odpływ. Każdy separator zaopatrzony jest w samoczynne zamknięcie odpływu opadające się przy osiągnięciu granicznej warstwy „filmu” olejowego w separatorze.

Budowa

Konstrukcję separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym lub prostokątnym, z otworami do podłączenia rur. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Separatory koalescencyjne firmy ECOLOGIC występują jako niezależne lub zintegrowane z osadnikiem. Otwory do podłączenia rur wyposażone są w przejścia szczelne lub uszczelki Forsheda, zapewniające szczelne i elastyczne podłączenie przewodów. We wnętrzu urządzenia znajduje się układ filtrujący wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposażony jest w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina odpływ ścieków do kanalizacji, uniemożliwiając w ten sposób skażenie odbiornika.

Montaż

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie przewiduje się wykonania specjalnego fundamentu – w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament np. z betonu B 10 o grubości ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz większa od podstawy zbiornika o 20 cm. Między zbiornikiem a fundamentem powinna znajdować się 5 cm warstwa piasku.

Eksploatacja

Podczas użytkowania separatora należy dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego też ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie. Podczas opróżniania z separatora nieczystości należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie wkładu koalescencyjnego oraz przepłukanie pływaków zamknięcia odpływu.

Dostępne typy

  • ECO I

  • ECO I PE
  • ECO II
  • ECO II PE
  • ECO II PE z kp

Firma ECOLOGIC przygotowuje również indywidualne rozwiązania pod konkretne zapotrzebowania inwestycyjne.