Przeznaczenie

Osadniki zawiesiny mineralnej typoszereg OZM‑ZP firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do zatrzymywania substancji łatwoopadalnych oraz substancji ropopochodnych odprowadzanych do odbiornika w sytuacjach awaryjnych wycieków. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie w oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych oraz wód tech­no­lo­gicz­nych w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wycieku substancji ropopochodnej t.j. parkingów, składów magazynowych, placów przeładunkowych, punktów dystrybucji paliw oraz warsztatów samochodowych, myjni ręcznych i automatycznych.

Zasada działania

Zasada działania osadników zawiesiny mineralnej OZM‑‑ZP oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji. Zastosowanie w przypadku tego urządzenia zamknięcia pływakowego pozwoliło uzyskać dodatkową przestrzeń do zatrzymania substancji olejowych. Oczyszczanie ścieków przebiega dwustopniowo, w komorze osadowej następuje sedymentacja części stałych oraz zawiesiny. Sedymentację cząstek stałych umożliwia spowolnienie przepływu ścieków przez urządzenie. Im dłuższy czas przepływu tym lepsze efekty i sprawność dobranego osadnika. Dlatego też najlepsze rezultaty otrzymuje się przy długich urządzeniach o przepływie poziomym. Dopływające ścieki często charakteryzują się przepływem turbulentnym, który złagodzony może zostać w osadniku. Dodatkowo dopływ na wstępie kierowany jest deflektorem pod powierzchnię ścieków, co powoduje polepszenie warunków osiadania. W części separacyjnej substancje ropopochodne flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę ‘’filmu’’ olejowego, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Budowa

Konstrukcję osadnika zawiesiny mineralnej z zamknięciem pływakowym stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym, prostokątnym lub owalnym, z otworem na wlocie oraz stalową rurą wylotową do podłączenia kanalizacji. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy lub nadstawki małej średnicy. Otwór do podłączenia rury dopływowej wyposażony jest w uszczelkę Forsheda, zapewniającą szczelne i elastyczne podłączenie. Wewnętrzne wyposażenie osadnika wykonane jest ze stali nierdzewnej. Na dopływie znajduje się deflektor kierujący, odpowiedzialny za równomierny i laminarny przepływ. Mechanizm do separacji substancji ropopochodnych wyposażony jest w odpowiednio wytarowany pływak, który w chwili przekroczenia granicznej ilości zanieczyszczeń opada do gniazda z uszczelką zamykając odpływ, uniemożliwiając tym samym skażenie odbiornika. Standardowym wyposażeniem każdego urządzenia jest pionowy kanał do poboru próbek w odpływie.

Montaż

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie ma konieczności specjalnego przygotowania fundamentu. W gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament, np. z betonu B20 o grubości ok. 20 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik separatora w przypadku występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Oferowane osadniki zawiesiny mineralnej spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Oferowane osadniki zawiesiny mineralnej z zamknięciem pływakowym spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych. Podczas użytkowania urządzenia należy jednak dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w osadniku zanieczyszczenia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie.

Dostępne typy

  • OZM ZP

  • OZM ZP PE

Firma ECOLOGIC przygotowuje również indywidualne rozwiązania pod konkretne zapotrzebowania inwestycyjne.